Uutisarkisto

Omistajanvaihdoksen vaikutus maalämpöinvestointeihin

Laica-projektissa selvitettiin, missä vaiheessa kotitaloasukkaat sijoittavat uusiin energiaremontteihin. Kysymyksenämme oli se, ovatko energiaremontteihin ryhtyjät pitkäaikaisia asukkaita vai taloon juuri muuttaneita “muuttoremonttia” tekeviä kotitalouksia.

Tarkastelimme vanhoihin kiinteistöihin (ei-uudisrakkenuksiin) tehtyjä maalämpöpumppuinvestointeja suhteessa siihen, kuinka kauan kiinteistön omistusoikeus oli jatkunut investoinnin tehneellä henkilöllä.

Kokosimme tiedot Vantaan kunnassa myönnetyistä porareikäluvista vuosina 2011-2014. Lisäksi selvitimme kiinteistörekisteristä kiinteistön omistajanvaihdoksen ajankohdan. Useamman kuin yhden porausluvan tontteja käsiteltiin yhtenä maalämpöpumppuinvestointina. Tämä johti yhteensä 177 kohteen otokseen.

Investoinnit sijoittuivat omistajanvaihdoksen ajankonkohtaan nähden alla olevan kuvaajan mukaisesti.

share of new gshp

Kuvaaja 1. Maalämpöpumppuinvestointien ajankohta suuhteessa kiinteistön omistajanvaihdokseen.

 Kuvaajasta käy ilmi, että ensimmäisen vuoden aikana omistajavaihdoksesta esiintyy selvä piikki maalämpöinvestoinneissa. Tämä tukee hypoteesia siitä, että uusiutuvan energian energiaremontteihin ryhdytään usein muuton yhteydessä.

4-6 vuotta omistajanvaihdoksen jälkeen investointeja on tehty suhteellisen vähän. Tämä saattaa johtua siitä, että maalämmön yleinen hyväksyttävyys oli vielä alhainen näinä vuosina, ja usea talonomistaja päätyi vesikiertoiseen sähkölämmitykseen maalämmön sijasta.

Sittemmin maalämpöinvestointien yhteiskunnallinen hyväksyttävyys on noussut, ja luottamus maalämpöön on vakiintunut omakotilataloasukkaiden keskuudessa.

Lisätietoja: Tutkija Heli Nissilä, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu (etunimi.sukunimi@aalto.fi), puh. 050-4370078

LAICA-hankkeen satoa: Väitös uusiutuvan energian pientuotannosta

Kuluttajista on tullut energiamarkkinoilla energian yhteistuottajia

isbn9789526058672Passiiviset energian kuluttajat ovat muuttuneet energiamarkkinoilla aktiivisiksi energian yhteistuottajiksi. Muutoksen taustalla ovat energian pientuotantoteknologiat, jotka muuttavat kotitalouksien roolia energiajärjestelmässä. Uusiutuvan energian pientuotantoteknologioiden, kuten lämpöpumppujen, aurinkosähköpaneelien ja -lämpökeräimien, käyttö yleistyy kotitalouksissa.

DI Jouni K. Juntunen on tutkinut Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa tekemässään väitöskirjassa energian tuottaja-kuluttajien ja pientuotantoteknologioiden välistä vuorovaikutusta sekä järjestelmien ympärille rakentuneita uudenlaisia yhteistyömuotoja.

– Luottamus uusiin pientuotantoteknologioihin kasvaa vähitellen ja tuotantokapasiteettia kasvatetaan luottamuksen vahvistuessa. Uudet pientuotantoteknologiat tulevat usein lisälähteiksi vanhojen rinnalle, ja yhden uusiutuvan energiantuotantoteknologian käyttö johtaa helposti muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoon, Jouni K. Juntunen kertoo.

Uudenlaisia energiayhteisöjä internetin keskusteluryhmien pohjalta

Jouni K. Juntusen tutkimus valottaa lisäksi uudenlaisten energiayhteisöjen syntymistä käyttäjätukea tarjoavien internetin keskusteluryhmien pohjalta. Yhteisöt tukevat pientuotantoteknologian käyttöönottoa ja päivittäistä käyttöä sekä käyttäjien innovatiivisia projekteja.

Tässä tutkimuksessa tunnistettiin 192 keksintöä tai muutosta, jotka joko paransivat pientuotantoteknologian järjestelmien tuottavuutta, sopivuutta, käytettävyyttä tai huollettavuutta tai alensivat niiden kustannuksia. Osa käyttäjien tekemistä keksinnöistä on edennyt kaupallisiksi tuotteiksi. Esimerkki tällaisesta on pellettipoltinratkaisu, joka voidaan helposti ja kustannustehokkaasti asentaa olemassa oleviin öljykattiloihin, mikä edistää kotitalouksissa siirtymistä öljylämmityksestä uusiutuvaan energiaan.

– Energiapoliittisten säännösten avulla tulisi tukea järjestelmien riippuvuussuhteiden avaamista ja sellaisten järjestelmien käyttöä, jotka hyödyntävät useita uusiutuvia energialähteitä. Energiajärjestelmien valmistajille tämä tarkoittaa modulaarisuuden ja monikäyttöisyyden merkityksen kasvamista energian pientuotantoteknologioiden kehittämisessä, Jouni K. Juntunen selvittää.

Väitöstilaisuus

DI Jouni K. Juntusen organisaatiot ja johtaminen -aineeseen kuuluva väitöskirja Prosuming Energy – User Innovation and New Energy Communities in Renewable Micro-Generation (Kuluttajat tuottajina – Käyttäjäinnovointi ja uudet energiayhteisöt uusiutuvan energian pientuotannossa) tarkastetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa perjantaina 17.10.2014 klo 12 (Chydenia-rakennus, Stora-Enso-sali H-324).

Vastaväittäjänä toimii professori Harald Rohracher, Linköping University, ja kustoksena professori Sampsa Hyysalo.

Median ilmaiskappaleita voi tiedustella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun viestinnästä, viestinta-biz@aalto.fi tai p. 050 566 5673

Väitöskirjan elektronisen versio ladattavissa Aalto yliopiston sivuilta.

Laaja yritys- ja kuntaverkosto tähtää aurinkoenergiamarkkinoiden kasvattamiseen Suomessa

TIEDOTE 2.9.2014

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on aloittanut yhteistyössä yli 40 yritys- ja kuntakumppanin kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on vauhdittaa Suomen aurinkoenergiamarkkinoita. Hankkeessa edistetään alan yritysten kotimarkkinoita, kasvua ja vientiä.

Aurinkoenergia on maailmalla voimakkaasti kasvava uusiutuvan energian tuotantomuoto, joka sopii myös hyvin osaksi suomalaista energiapalettia. Kotimaisten yritysten aktiivisuudesta huolimatta alan kasvu on kuitenkin ollut Suomessa verrattain hidasta.

Projektin vastuullinen johtaja, energia- ja innovaatiojohtamisen professori Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta: ”Tavoitteemme on, että hankkeella saadaan aikaan kunnollinen sysäys alan liiketoiminnan kehittymiseksi. Kansainvälisesti hajautetut energiajärjestelmät ovat voimakkaasti kasvava ala, jossa suomalaisella osaamisella on paljon mahdollisuuksia. Nyt kuitenkin vienti kangertelee, koska kotimarkkinat kehittyvät liian hitaasti ja vientirahoitusta on vaikea saada. Nykymaailmassa yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittäminen ei enää riitä, vaan mukaan tarvitaan kaikki yhteiskunnan osapuolet: yritykset, viranomaiset, poliittiset päättäjät ja kansalaiset.”

Suomessa tarvitaan eri osapuolten yhteisponnistusta sellaisten toimintamallien kehittämiseksi, joiden avulla nykyisiä markkinakasvun esteitä voidaan ratkaisevasti madaltaa. Aalto-yliopiston koordinoimassa hankkeessa luodaan yhteiskehittelynä asiantuntijoiden, suomalaisyritysten sekä julkisten toimijoiden kesken uusia yhteistyö- ja rahoitusmalleja konkreettisiin investointikohteisiin. Ideoita haetaan parhaista kansainvälisistä malleista. Lisäksi projektissa tunnistetaan markkinoiden kasvua hidastavia hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä. Tutkimusprojektissa hyödynnetään käytäntö- ja käyttäjälähtöisiä menetelmiä toimintaympäristön haasteiden tunnistamiseksi sekä dialogimenetelmiä ratkaisujen edistämiseksi. Kaikki keskeiset tahot kutsutaan mukaan vuoropuheluun.

Projektin vetäjä Karoliina Auvinen toteaa: ”Kotimarkkinoiden edistäminen on hankkeessa tärkeässä asemassa, koska kotikenttä on yrityksille tärkeä alusta uusien liiketoimintakonseptien, teknologioiden ja osaamisen kehittämiseksi. Aurinkoenergiaa edistämällä voidaan myös vauhdittaa älykkäiden energiapalveluiden käyttöönottoa, rakennetun ympäristön energiatehokkuutta ja muita kuluttajalähtöisiä energiaratkaisuja.”

Markkinoiden luominen aurinkoenergialiiketoiminnalle -hanketta rahoittaa Tekes ja se kestää vuoden 2015 loppuun. Hankkeen tapahtumia ja tuloksia voi seurata verkkosivuilla osoitteessa laica.fi/finsolar-hanke.

Uusia kumppaneita otetaan vielä mukaan hankkeeseen syyskuun ajan. Kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä projektin yhteyshenkilöihin.

Lisätietoja:

Projektin johtaja, professori Raimo Lovio, raimo.lovio(at)aalto.fi; puh. 040 353 8242
Projektinvetäjä, DI Karoliina Auvinen, karoliina.auvinen(at)aalto.fi, puh. 050 462 4727

LAICA-hankkeen interventiona kehitetty aurinkopaneelien yhteistilaus

LAICA-hankkeessa työskentelevä Syken suunnitteluinsinööri Pasi Tainio on kehittänyt nerokkaan intervention. Aurinkopaneelien yhteishankinnalla säästetään paneelien hankinta- ja asennuskustannuksissa ja paneeleja hankkivat kotitaloudet ja kunnat hankkivat yhdessä tietoa ja saavat toisiltaan tukea hankintaan.

Tutkimuskohteena omistajavaihdokset talon elinkaarella

Laica-hankkeessa käynnistyy syksyllä 2013 tutkimus, jonka kohteena on omistajavaihdokset talon elinkaarella. Haemme haastateltaviksi pääkaupunkiseudun pientalomarkkinoilla toimivia kiinteistönvälittäjiä sekä vanhempaan pientaloon muuttaneita kotitalouksia, jotka ovat asuneet talossa ainakin yhden lämmityskauden.

Tutustu tutkimushankkeeseen tarkemmin täällä.

Aurinkoenergiaseminaarin esitykset

SavosolartalviAurinkoteknillinen yhdistys ry ja Aalto-yliopisto järjestivät 14.5.2013 aurinkoenergiaseminaarin, joka toi yhteen alan asiantuntijat, yritykset ja muut aurinkoenergiasta kiinnostuneet.

Seminaarin esitykset:

Markku Tahkokorpi, ATY:n hallituksen puheenjohtaja                                    Aurinkoenergia-alan ja muiden uusiutuvien energiamuotojen yhteistoiminnan kehittäminen

Arkkitehti Kimmo Lylykangas                                                                                        Passiivisen ja aktiivisen aurinkoenergian hyödyntämisen huomioiminen rakennussuunnittelussa ja kaavoituksessa

Perttu Lahtinen, Pöyry                                                                                                   Aurinkolämmön liiketoimintamahdollisuudet Suomessa

Ilkka Arha, Savo-Solar                                                                                                                    Aurinkolämpöenergia

Matti Kantonen, Finnwind                                                                                                          Finnwind aurinkosähköratkaisut ja -liiketoimintamallit

Hanna Veräjäkorva, Helsingin Energia                                                              Aurinkosähköratkaisut ja -asennukset sekä niihin liittyvät erilaiset liiketoimintamallit

Jero Ahola, Lappeenrannan teknillinen yliopisto                                                           Yliopiston ja tutkimuksen näkökulma markkinoiden muodostumisen edistämiseen

Hanna-Liisa Kangas, WWF                                                                                                             Näytä voimasi – ympäristöjärjestön kampanja aurinkoenergian edistäjänä

Karin Wikman, Tekes
Tekes markkinoiden muodostumisen tukena

Karoliina Auvinen, SITRA                                                                                                                Sitra markkinoiden muodostumisen tukena

Katso koko seminaariohjelma tästä

Laica-hankkeen tulokset kiinnostavat mediaa

Suomalaisten energian kulutuksessa on tapahtunut selvä muutos. Kulutuksen kasvu on pysähtynyt, ja uusiutuvilla energiamuodoilla ja ydinvoimalla tuotettu energia on ensimmäistä kertaa ohittanut fossiiliset polttoaineet.

Laica-tutkijoiden mukaan energian kulutuksen muutokset perustuvat kansallisen tason päätösten lisäksi siihen, että yritykset, kunnat ja kansalaiset ovat oma-aloitteisesti ottaneet käyttöön uusia energiateknologioita.

Laica-hankkeen tulokset professori Raimo Lovion esitteleminä kiinnostivat mediaa 11.4.2013. Katso jutut ohesta:

Helsingin Sanomat: Energiankulutuksen kasvu pysähtyi

Yle: Professori: Ekotehokkuudesta Suomelle uusi Nokia

MTV3: Suomessa energiakäänne: päästöt vähenevät, uusiutuva energia kasvaa

Talouselämä: Nyt se tapahtui: Uusiutuvat ja ydinvoima ohittivat fossiiliset polttoaineet Suomessa

Suomen Akatemian tiedote aiheesta: Suomalaisten energian kulutuksessa tapahtumassa selvä muutos

Katso tiedotteeseen liittyvä videohaastattelu

Aurinkolämpökurssien osallistujakysely

Kiitos kaikille aurinkolämpökurssien osallistujakyselyyn vastanneille!

Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 135 aurinkolämpökurssilaista. Suomenkielinen kysely sai yhteensä 113 ja ruotsinkielinen 22 vastausta. K-raudan 150 euron lahjakortin voittaja löytyi Pietarsaaresta. Voittajalle on ilmoitettu palkinnosta henkilökohtaisesti.

Kyselyn vastaajista 128 oli miehiä ja seitsemän naisia. Useimmat vastaajat olivat osallistuneet kurssille käytännön syistä eli saadakseen käyttöönsä aurinkokeräimen. Suurta osaa vastaajista kiinnosti myös mahdollisuus hankkia keräin kurssin kautta edullisemmin. Suurin osa vastaajista ilmoitti, että tärkeä syy osallistua kurssille oli halu oppia uutta aurinkolämmöstä.

Kaksi kolmasosaa vastaajista katsoi saaneensa kurssilta riittävät taidot oman aurinkolämpölaitteiston käyttöön. Suurin osa vastaajista katsoi tietävänsä kurssin jälkeen enemmän energia-asioista ja oli sitä mieltä, että heidän oli kurssin jälkeen helpompaa hahmottaa kodin energiaan liittyviä kysymyksiä. Suurin osa oli myös alkanut seurata energian kulutustaan aiempaa tarkemmin. Yllättävän moni vastaajista (yli 60 %) oli alkanut pohtia pidemmälle vietyä energiaomavaraisuutta omassa kiinteistössään.

Kurssin positiivista antia oli melkein kaikkien vastanneiden mielestä mukavien ihmisten tapaaminen ja opettajalta saadut opit. Suurin osa vastaajista piti kurssien rakennustehtäviä mukavina ja onnistuneina ja oli tyytyväinen lopputulokseen.

Kyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin yhteenvetoraporteista:

aurinkolämpökurssien_osallistujakysely_yhteenvetoraportti

enkät_till_solvärmekursernas_deltagare_sammandrag

Kirjoitamme parhaillamme lisää artikkeleita ja raportteja kyselyn pohjalta. Ota yhteyttä:

Mikko Jalas, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, mikko.jalas@aalto.fi
Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, eva.heiskanen@ncrc.fi

 

Tack till alla som deltog i förfrågan om solvärmekurs!

Enkäten besvarades av sammanlagt 135 kursdeltagare: 113 på finska och 22 på svenska. K-Rautas presentkort (150,-) lottades ut och vinnaren hör hemma i Jakobstad. Vinnaren har anmälts personligen om priset.

Undersökningen svarades av 128 män och sju kvinnor. De flesta av de svarande hade deltagit i kursen av praktiska skäl dvs. för att skaffa sig en solfångare. En stor del av de tillfrågade var också intresserade av möjligheten att få tag i en solfångare till lägre kostnad. Majoriteten av de svarande uppgav att en viktig anledning till att delta i kursen var en önskan att lära sig om solvärme.

Två tredjedelar av de svarande tyckte att de erhållit de nödvändiga färdigheterna till att använda sin egen solfångare. De flesta tyckte att de visste mera om energifrågor efter kursen, och ansåg att det var lättare att nu att förstå energiförbrukningen i hemmet. En majoritet hade också börjat följa sin energiförbrukning mera noggrant. Förvånansvärt många (över 60%) hade börjat överväga en högre nivå av energisjälvförsörjning i sina egna fastigheter.

Fast alla tyckte att den positivaste upplevelsen från kursen var att lära sig känna trevlig folk och lära sig nytt från läraren. De flesta tyckte att bygguppgifterna på kursen var trevliga och lyckades bra, och de var nöjda med slutresultaten.

Mera detaljer on undersökningens resultat kan hittas i sammanfattningarna:

enkät_till_solvärmekursernas_deltagare_sammandrag

aurinkolämpökurssien_osallistujakysely_yhteenvetoraportti

Vi håller på att skriva artiklar och rapporter om undersökningen. Ta gärna kontakt om du vill veta mera:

Eva Heiskanen, Konsumentforskningcentralen, eva.heiskanen@ncrc.fi
Mikko Jalas, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, mikko.jalas@aalto.fi

Aurinkoenergialle kotimarkkinoita Suomeen -workshop

Aurinkoteknillinen yhdistys ry ja Aalto-yliopisto järjestävät aurinkoenergiaseminaarin, joka tuo yhteen alan asiantuntijat, yritykset ja muut aurinkoenergiasta kiinnostuneet.

Tilaisuus järjestetään 14.5.2013 klo 13-17 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun päärakennuksessa, osoitteessa Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki, Tieto-sali. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Ilmoittautuminen ennakkoon: marjatta.vuorinen@aalto.fi. 

Katso seminaariohjelma tästä.