Laaja yritys- ja kuntaverkosto tähtää aurinkoenergiamarkkinoiden kasvattamiseen Suomessa

TIEDOTE 2.9.2014

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu on aloittanut yhteistyössä yli 40 yritys- ja kuntakumppanin kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on vauhdittaa Suomen aurinkoenergiamarkkinoita. Hankkeessa edistetään alan yritysten kotimarkkinoita, kasvua ja vientiä.

Aurinkoenergia on maailmalla voimakkaasti kasvava uusiutuvan energian tuotantomuoto, joka sopii myös hyvin osaksi suomalaista energiapalettia. Kotimaisten yritysten aktiivisuudesta huolimatta alan kasvu on kuitenkin ollut Suomessa verrattain hidasta.

Projektin vastuullinen johtaja, energia- ja innovaatiojohtamisen professori Raimo Lovio Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta: ”Tavoitteemme on, että hankkeella saadaan aikaan kunnollinen sysäys alan liiketoiminnan kehittymiseksi. Kansainvälisesti hajautetut energiajärjestelmät ovat voimakkaasti kasvava ala, jossa suomalaisella osaamisella on paljon mahdollisuuksia. Nyt kuitenkin vienti kangertelee, koska kotimarkkinat kehittyvät liian hitaasti ja vientirahoitusta on vaikea saada. Nykymaailmassa yksittäisten yritysten liiketoiminnan kehittäminen ei enää riitä, vaan mukaan tarvitaan kaikki yhteiskunnan osapuolet: yritykset, viranomaiset, poliittiset päättäjät ja kansalaiset.”

Suomessa tarvitaan eri osapuolten yhteisponnistusta sellaisten toimintamallien kehittämiseksi, joiden avulla nykyisiä markkinakasvun esteitä voidaan ratkaisevasti madaltaa. Aalto-yliopiston koordinoimassa hankkeessa luodaan yhteiskehittelynä asiantuntijoiden, suomalaisyritysten sekä julkisten toimijoiden kesken uusia yhteistyö- ja rahoitusmalleja konkreettisiin investointikohteisiin. Ideoita haetaan parhaista kansainvälisistä malleista. Lisäksi projektissa tunnistetaan markkinoiden kasvua hidastavia hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä. Tutkimusprojektissa hyödynnetään käytäntö- ja käyttäjälähtöisiä menetelmiä toimintaympäristön haasteiden tunnistamiseksi sekä dialogimenetelmiä ratkaisujen edistämiseksi. Kaikki keskeiset tahot kutsutaan mukaan vuoropuheluun.

Projektin vetäjä Karoliina Auvinen toteaa: ”Kotimarkkinoiden edistäminen on hankkeessa tärkeässä asemassa, koska kotikenttä on yrityksille tärkeä alusta uusien liiketoimintakonseptien, teknologioiden ja osaamisen kehittämiseksi. Aurinkoenergiaa edistämällä voidaan myös vauhdittaa älykkäiden energiapalveluiden käyttöönottoa, rakennetun ympäristön energiatehokkuutta ja muita kuluttajalähtöisiä energiaratkaisuja.”

Markkinoiden luominen aurinkoenergialiiketoiminnalle -hanketta rahoittaa Tekes ja se kestää vuoden 2015 loppuun. Hankkeen tapahtumia ja tuloksia voi seurata verkkosivuilla osoitteessa laica.fi/finsolar-hanke.

Uusia kumppaneita otetaan vielä mukaan hankkeeseen syyskuun ajan. Kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä projektin yhteyshenkilöihin.

Lisätietoja:

Projektin johtaja, professori Raimo Lovio, raimo.lovio(at)aalto.fi; puh. 040 353 8242
Projektinvetäjä, DI Karoliina Auvinen, karoliina.auvinen(at)aalto.fi, puh. 050 462 4727

LAICA-hankkeen interventiona kehitetty aurinkopaneelien yhteistilaus

LAICA-hankkeessa työskentelevä Syken suunnitteluinsinööri Pasi Tainio on kehittänyt nerokkaan intervention. Aurinkopaneelien yhteishankinnalla säästetään paneelien hankinta- ja asennuskustannuksissa ja paneeleja hankkivat kotitaloudet ja kunnat hankkivat yhdessä tietoa ja saavat toisiltaan tukea hankintaan.

Aurinkoenergiaseminaarin esitykset

SavosolartalviAurinkoteknillinen yhdistys ry ja Aalto-yliopisto järjestivät 14.5.2013 aurinkoenergiaseminaarin, joka toi yhteen alan asiantuntijat, yritykset ja muut aurinkoenergiasta kiinnostuneet.

Seminaarin esitykset:

Markku Tahkokorpi, ATY:n hallituksen puheenjohtaja                                    Aurinkoenergia-alan ja muiden uusiutuvien energiamuotojen yhteistoiminnan kehittäminen

Arkkitehti Kimmo Lylykangas                                                                                        Passiivisen ja aktiivisen aurinkoenergian hyödyntämisen huomioiminen rakennussuunnittelussa ja kaavoituksessa

Perttu Lahtinen, Pöyry                                                                                                   Aurinkolämmön liiketoimintamahdollisuudet Suomessa

Ilkka Arha, Savo-Solar                                                                                                                    Aurinkolämpöenergia

Matti Kantonen, Finnwind                                                                                                          Finnwind aurinkosähköratkaisut ja -liiketoimintamallit

Hanna Veräjäkorva, Helsingin Energia                                                              Aurinkosähköratkaisut ja -asennukset sekä niihin liittyvät erilaiset liiketoimintamallit

Jero Ahola, Lappeenrannan teknillinen yliopisto                                                           Yliopiston ja tutkimuksen näkökulma markkinoiden muodostumisen edistämiseen

Hanna-Liisa Kangas, WWF                                                                                                             Näytä voimasi – ympäristöjärjestön kampanja aurinkoenergian edistäjänä

Karin Wikman, Tekes
Tekes markkinoiden muodostumisen tukena

Karoliina Auvinen, SITRA                                                                                                                Sitra markkinoiden muodostumisen tukena

Katso koko seminaariohjelma tästä

Aurinkolämpökurssien osallistujakysely

Kiitos kaikille aurinkolämpökurssien osallistujakyselyyn vastanneille!

Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 135 aurinkolämpökurssilaista. Suomenkielinen kysely sai yhteensä 113 ja ruotsinkielinen 22 vastausta. K-raudan 150 euron lahjakortin voittaja löytyi Pietarsaaresta. Voittajalle on ilmoitettu palkinnosta henkilökohtaisesti.

Kyselyn vastaajista 128 oli miehiä ja seitsemän naisia. Useimmat vastaajat olivat osallistuneet kurssille käytännön syistä eli saadakseen käyttöönsä aurinkokeräimen. Suurta osaa vastaajista kiinnosti myös mahdollisuus hankkia keräin kurssin kautta edullisemmin. Suurin osa vastaajista ilmoitti, että tärkeä syy osallistua kurssille oli halu oppia uutta aurinkolämmöstä.

Kaksi kolmasosaa vastaajista katsoi saaneensa kurssilta riittävät taidot oman aurinkolämpölaitteiston käyttöön. Suurin osa vastaajista katsoi tietävänsä kurssin jälkeen enemmän energia-asioista ja oli sitä mieltä, että heidän oli kurssin jälkeen helpompaa hahmottaa kodin energiaan liittyviä kysymyksiä. Suurin osa oli myös alkanut seurata energian kulutustaan aiempaa tarkemmin. Yllättävän moni vastaajista (yli 60 %) oli alkanut pohtia pidemmälle vietyä energiaomavaraisuutta omassa kiinteistössään.

Kurssin positiivista antia oli melkein kaikkien vastanneiden mielestä mukavien ihmisten tapaaminen ja opettajalta saadut opit. Suurin osa vastaajista piti kurssien rakennustehtäviä mukavina ja onnistuneina ja oli tyytyväinen lopputulokseen.

Kyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin yhteenvetoraporteista:

aurinkolämpökurssien_osallistujakysely_yhteenvetoraportti

enkät_till_solvärmekursernas_deltagare_sammandrag

Kirjoitamme parhaillamme lisää artikkeleita ja raportteja kyselyn pohjalta. Ota yhteyttä:

Mikko Jalas, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, mikko.jalas@aalto.fi
Eva Heiskanen, Kuluttajatutkimuskeskus, eva.heiskanen@ncrc.fi

 

Tack till alla som deltog i förfrågan om solvärmekurs!

Enkäten besvarades av sammanlagt 135 kursdeltagare: 113 på finska och 22 på svenska. K-Rautas presentkort (150,-) lottades ut och vinnaren hör hemma i Jakobstad. Vinnaren har anmälts personligen om priset.

Undersökningen svarades av 128 män och sju kvinnor. De flesta av de svarande hade deltagit i kursen av praktiska skäl dvs. för att skaffa sig en solfångare. En stor del av de tillfrågade var också intresserade av möjligheten att få tag i en solfångare till lägre kostnad. Majoriteten av de svarande uppgav att en viktig anledning till att delta i kursen var en önskan att lära sig om solvärme.

Två tredjedelar av de svarande tyckte att de erhållit de nödvändiga färdigheterna till att använda sin egen solfångare. De flesta tyckte att de visste mera om energifrågor efter kursen, och ansåg att det var lättare att nu att förstå energiförbrukningen i hemmet. En majoritet hade också börjat följa sin energiförbrukning mera noggrant. Förvånansvärt många (över 60%) hade börjat överväga en högre nivå av energisjälvförsörjning i sina egna fastigheter.

Fast alla tyckte att den positivaste upplevelsen från kursen var att lära sig känna trevlig folk och lära sig nytt från läraren. De flesta tyckte att bygguppgifterna på kursen var trevliga och lyckades bra, och de var nöjda med slutresultaten.

Mera detaljer on undersökningens resultat kan hittas i sammanfattningarna:

enkät_till_solvärmekursernas_deltagare_sammandrag

aurinkolämpökurssien_osallistujakysely_yhteenvetoraportti

Vi håller på att skriva artiklar och rapporter om undersökningen. Ta gärna kontakt om du vill veta mera:

Eva Heiskanen, Konsumentforskningcentralen, eva.heiskanen@ncrc.fi
Mikko Jalas, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, mikko.jalas@aalto.fi